آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

اجر و ثواب گريه بر امام حسين عليه السّلام

متن دوم