آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیه محبت

متن دوم