آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات محبت برای معشوق

متن دوم