آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آیات قرانی برای افزایش فهم و قوه حافظه

متن دوم