آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آنچه موجب دفاع در مقابل هیپنوز می‌شود

متن دوم