آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آموزش حکاکی روی نگین انگشتری

متن دوم