آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تعبیر خواب