آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انگشتر

نمایش یک نتیجه

متن دوم