آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

گفتار ائمه

گفتار ائمه معصومین

متن دوم