آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

دروس استاد صمدی آملی

متن دوم