آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هاتا یوگا متوسطه

متن دوم