آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هاتا یوگا متوسطه

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت خم شدن به جلو مستقیم با پاهای کنار هم و دستها در طرفین بایستید. این وضعیت شروع است. سنگینی بدن را یکنواخت روی هر دو پا توزیع کنید. آهسته به جلو خم شوید .اول سر را خم کنید .چانه را بهسینه برسانید و یا آن را نزدیک سینه بیاورید .بعد نیم تنه را خم کنید. شانه ها را وانهاده کنید و آنها را در جلو…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش نیلوفر

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش نیلوفر با پاهای کشیده در جلو روی زمین بنشینید. پای راست را به حالت مستقیم و کشیده در جلو خود قرار داده,پای چپ را روی ران آن قرار دهید. پاشنه پای چپ باید انتهای عضله شکم را لمس کند. کمی به جلو خم شوید,دست چپ را به پشت سر ببرید و کوشش کنید انگشت پای چپ را با دست چپ بگیرید.…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش متحرک پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت کشش متحرک پشت به پشت روی زمین دراز کشیده,هر دو دست را نیز به صورت کاملا کشیده و مستقیم بالای سر قرار دهید.برای لحظه ای به تمام بدن استراحت بدهید. این وضعیت شروع است. به آرامی سر وبدن را بلند کرده,بدون اینکه وضعیت دستها تغییر کند,روی زمین بنشینید(ستون فقرات راست باشد).سپس به سمت جلو خم…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو معمولا گفته می شود خم شدن به جلو یک جریان انفعالی است که در آن از مرکز ثقل بدن استفاده می شود تا گروه عضلاتی را که مورد تمرکز هستند,منبسط نمایند.با وجودی که خم شدن به پشت بدن را از مرکز ثقل خود دور می نماید,حرکات خم شدن به جلو از مرکز ثقل بهره می گیرند تا تنش و درد را ره سازند.این آسانا فرایندهایی درون…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفدهم سر و پا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفدهم سر و پا در حالت شاوآسانا مستقر شوید .تمام بدن را در یک حالت وانهادگی قرار دهید.با استفاده از فشاری که با دستها و آرنج ها بر زمین وارد می آورید بدن را از روی زمین بلند کنید. بدن را منقبض کنید و آن را به سمت بالای سر حرکت دهید و در حد توان نیم تنه را از زمین بلند کنید. دستها و کف دستها روی زمین…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهاردهم مارمولک

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهاردهم مارمولک روی شکم دراز بکشید .دو دست را از آرنج خم کرده,در قسمت پایین قفسه سینه بگذارید. ساق پاها را کمی از هم جدا کنید.پا را معکوس روی زمین حفظ کنید. سر را روبرو قرار دهید. این حالت شروع است. در حین حرکت آرنج ها نباید حرکت کنند. نیم تنه و کفل ها را از زمین بلند کنید .زانوها و آرنج ها را…
ادامه مطلب ...

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل روی شکم دراز بکشید و زانوها را خم کنید. دستها را به پاها قلاب کنید .انگشتان دست باید نوک پاها را لمس کنند و شست ها روی کف پاها باشند یا انگشتان دستعانگشت شست پا را بگیرند. این وضعیت شروع است. سر,سینه و رانها را بلند کنید به پاها فشار آورید تا در حد امکان به سر نزدیک شوند.آرنج ها را…
ادامه مطلب ...
متن دوم