آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

هیپنو آنالیزم

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزمی,بخش اول

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزمی,بخش اول شما آموختید که هیپنوتیزم چیست ، معنی حالت خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم چیست و هر تصور غلطی که ممکن بود درباره هیپنوتیزم داشته باشید برایتان روشن شد . توضیح دادیم که از طریق خود هیپنوتیزمی می توانید انتظار بدست آوردن چه چیزهایی را داشته باشید تا از آن به صورت یک نیروی همیشگی استفاده کنید . حالا شما آماده اید دستورات…
ادامه مطلب ...

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی

چهار روش اصلی خود هیپنوتیزم,بخش سوم خود تلقینی گام دوم : خود تلقینی به خاطر دارید که هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بر اصل  تلقین پذیری استوار است . همان طور که ما پذیرای تحت نفوذ قرار گرفتن توسط خودمان هستیم .  پذیرش داوطلبانه تلقین ، برای خود هیپنوتیزمی موفق لازم است . شما می توانید از طریق تلقین پذیری  را در خود افزایش دهید . آزمایش تلقین پذیری…
ادامه مطلب ...
متن دوم