آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

دسته‌بندی نشده

متن دوم