آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

تماس با ما

تماس با ما

متن دوم